Publié le 20/06/2019
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 189.


Art. 190.
01/04/2019 Zonder dat wordt afgeweken van de bevoegdheid van de bestaande controleorganen, kunnen de Minister die de Sociale Zaken onder zijn bevoegdheid heeft en de Minister die de Begroting onder zijn bevoegdheid heeft bij het Instituut een afgevaardigde aanwijzen die voltijds met de functies van begrotings- en financieel adviseur is belast.
06/09/1994 Deze adviseur brengt aan deze Ministers verslag uit over het beheer van de instelling, alsook over de ontvangsten en uitgaven, in het bijzonder over de vooruitzichten ter zake en over de verschillende aspecten van hun evolutie.
12/06/2010 Te dien einde onderzoekt hij ter plaatse, zonder zich in te laten met het beheer, alle verrichtingen die een financiële of begrotingsweerslag hebben. Hij beschikt over de meest uitgebreide onderzoeksbevoegdheden, heeft inzage van alle dossiers en alle archieven, ontvangt van de diensten alle inlichtingen welke hij vraagt en woont de vergaderingen bij van de beheersorganen van het in artikel 140 bedoelde comité, de in het artikel 161 bedoelde Technische commissie alsook van de bij titel III, hoofdstuk I, afdeling VIII, bedoelde commissies.
06/09/1994 Het statuut en de duur van het mandaat van die adviseur worden door de Koning vastgesteld.
06/09/1994 Indien periodes gedurende welke betrokkene de functie van begrotings- en financieel adviseur heeft uitgeoefend, in de periode vallen die in aanmerking komt voor het vaststellen van het gemiddelde der wedde, op grond waarvan een pensioen ten laste van de Schatkist wordt berekend, wordt voor die periodes rekening gehouden met de als wedde geldende toelage verbonden aan voormelde functie.

Art. 190bis.

FR   NL   [Affichage pour impression]