d'application à partir du 01/04/2003
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen wordt verruimd

Art. 24.


Art. 25.
P 01/04/2003
  -31/12/2007
De bedragen van de in de artikelen 16, tweede en derde lid, 18, § 3, 29 en 30 bedoelde bijdragen zijn gekoppeld aan de index 104,06 (basis 1996 = 100) van het indexcijfer der consumptieprijzen, die op 31 oktober 1996 is bereikt. Die bedragen worden op 1 januari van elk jaar aangepast aan de hoegrootheid van het op 31 oktober van het voorgaande jaar bereikte indexcijfer van de consumptieprijzen.

Afdeling VI : Opgeheven door: Wet 26-3-07 - B.S. 27-4 - ed. 2

Art. 26.

FR   NL   [Affichage pour impression]