Publié le 21/11/2001
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 26 oktober 2001 tot uitvoering van artikel 12, § 1, 2°, a), van de besluitwet van 7 februari 1945 betreffende de maatschappelijke veiligheid van de zeelieden ter koopvaardij
Artikel 1.
01/09/1996 De reder, die de bijdragen niet betaalt binnen de termijnen voorzien in artikel 16 van het koninklijk besluit van 24 oktober 1936 houdende wijziging en samenordening van de statuten van de Hulp- en voorzorgskas voor zeevarenden, is de wettelijke verwijlintrest verschuldigd, zoals bepaald bij artikel 2 van de wet van 5 mei 1865 betreffende de lening tegen intrest en dit vanaf het verstrijken van deze termijnen tot op de dag waarop de betaling geschiedt.


Art. 2.

FR   NL   [Affichage pour impression]