Publié le 06/11/1981
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 29 oktober 1981 tot toekenning van een bijkomende bijslag in 1981 aan de invalide zeelieden ter koopvaardij
Artikel 1.
16/11/1981 Een bijkomende bijslag van 800 frank wordt in 1981 toegekend aan de verzekerde zeelieden aan wie de in artikel 93, van het koninklijk besluit van 24 oktober 1936 houdende wijziging en samenordening van de statuten van de Hulp- en voorzorgskas voor zeevarenden onder Belgische vlag, bedoelde invaliditeitsvergoeding wordt uitbetaald en van wie de arbeidsongeschiktheid is ingegaan vóór 1 januari 1980. Deze bijkomende bijslag wordt op 1.000 frank gebracht voor de invaliden die personen ten laste hebben als bedoeld in artikel 81 van het voornoemd koninklijk besluit van 24 oktober 1936.
16/11/1981 De bijkomende bijslag wordt samen met de uitkeringen, verschuldigd voor de maand oktober 1981, uitbetaald door toedoen van de ziekte- en invaliditeitsverzekering der zeelieden ter koopvaardij, sector uitkeringen, en mag niet meer bedragen dan het bedrag van de uitkeringen verschuldigd voor de beschouwde maand; hij is ten laste van de Staat.


Art. 2.

FR   NL   [Affichage pour impression]