d'application à partir du 01/01/2002
   

FR   NL  

Wet van 25 februari 1964 houdende inrichting van een pool van de zeelieden ter koopvaardij

Art. 3.


Art. 3bis.
01/01/2002
  -30/06/2009
De werknemers bedoeld in artikel 15 van het koninklijk besluit van 18 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de ontbinding van de Regie voor Maritiem Transport ter uitvoering van artikel 3, § 1, 6°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie die verbonden zijn met een arbeidsovereenkomst met één van de vennootschappen bedoeld in artikel 13, § 1, eerste lid, van hetzelfde besluit, worden ingeschreven in de Pool.
01/01/2002
  -30/06/2009
De varende werknemers die met een na 1 januari 1997 afsloten arbeidsovereenkomst verbonden zijn met één van de vennootschappen bedoeld in artikel 13, § 1, eerste lid van hetzelfde koninklijk besluit van 18 februari 1997, die de vervoerverplichtingen van de Regie hebben overgenomen, en die tewerkgesteld zijn aan boord van schepen door deze vennootschappen of ondernemingen uitgerust voor transport over zee van en naar een lidstaat van de Europese Unie, worden eveneens ingeschreven in de Pool. Deze werknemers kunnen aangeworven worden buiten de bij de Pool ingeschreven personen.
01/01/2002
  -30/06/2009
Voor de toepassing van het tweede lid worden met de vennootschappen bedoeld in artikel 13, § 1, eerste lid, van hetzelfde besluit, die de vervoerverplichtingen van de Regie hebben overgenomen, gelijkgesteld de ondernemingen die met dergelijke vennootschap verbonden zijn, er mee geassocieerd zijn of er een deelnemingsverhouding mee hebben in de zin van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen, dan wel de vennootschappen die met dergelijke vernnootschap onder centrale leiding staan in de zin van artikel 10, § 3, van het Wetboek van Vennootschappen.

Art. 4.

FR   NL   [Affichage pour impression]