d'application à partir du 01/01/2004
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 37decies.


Afdeling III.- Maximumfactuur, vastgesteld op grond van het gezinsinkomen van de rechthebbende en uitgevoerd door de verzekeringsinstellingen
Art. 37undecies.
01/01/2002
  -31/12/2008
De verzekeringstegemoetkoming in de kosten voor de in artikel 34 bedoelde verstrekkingen is vastgesteld op 100 pct. van de vergoedingsbasis zodra het totaal van de door de rechthebbenden die het overeenkomstig artikel 37decies samengestelde gezin vormen, daadwerkelijk ten laste genomen persoonlijke aandelen betreffende de verstrekkingen die tijdens een bepaald kalenderjaar zijn verricht, hoger ligt dan een referentiebedrag dat als volgt varieert volgens het inkomen van dat gezin:
01/01/2002 Inkomen................................................................Referentiebedrag
01/01/2002
  -31/12/2004
van 0 tot 13.400,00 EUR 450,00 EUR
01/01/2002
  -31/12/2004
van 13.400,01 tot 20.600,00 EUR 650,00 EUR
01/01/2004 Nochtans wordt de verzekeringstegemoetkoming aan 100 pct. toegekend, ongeacht het bedrag van het inkomen van het gezin waarvan het deel uitmaakt, aan het kind, jonger dan negentien jaar, indien het tijdens het betrokken kalenderjaar daadwerkelijk persoonlijke aandelen voor een bedrag van 650 EUR heeft gedragen.
01/01/2002 De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, hogervermelde leeftijdsgrens aanpassen.
01/01/2002 In dit geval maken de persoonlijke aandelen van dat kind deel uit van het geheel van de persoonlijke aandelen die door het betrokken gezin worden gedragen.


Art. 37duodecies.

FR   NL   [Affichage pour impression]