Publié le 13/06/2014
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de responsabilisering van de verzekeringsinstellingen met betrekking tot het bedrag van hun administratiekosten

Art. 5.


Art. 6.
01/07/2014 § 1. De feitelijke vaststellingen gedaan gedurende de evaluatieperiode worden meegedeeld aan de verzekeringsinstellingen die de mogelijkheid hebben hieromtrent hun opmerkingen mede te delen aan de Controledienst.
01/07/2014 Het ontwerp van evaluatie van de performantie van de verzekeringsinstellingen door de Raad van de Controledienst wordt voor eventuele opmerkingen voorgelegd aan het Technisch Comité, bedoeld bij artikel 54 van de bovenvermelde wet van 6 augustus 1990, vooraleer de Raad zijn beslissing neemt.
01/07/2014 § 2. De Raad van de Controledienst deelt zijn beslissing mede aan de verzekeringsinstellingen en aan het Instituut.
01/07/2014 Deze beslissing duidt aan :
01/07/2014 het gedeelte van het bedrag, vastgesteld bij toepassing van artikel 195, § 1, 2°, zesde lid, van de wet, dat kan worden toegekend aan iedere landsbond van ziekenfondsen en aan de Kas voor geneeskundige verzorging van HR Rail;
01/07/2014 een gedetailleerde omschrijving, per landsbond en in voorkomend geval per aangesloten ziekenfonds en voor de Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail, van de elementen waarmede werd rekening gehouden bij de verdeling van voormeld bedrag.

Art. 7.

FR   NL   [Affichage pour impression]