d'application Ó partir du 01/12/1997
   

FR   NL  

Verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, ž 1, 5░ van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994

Art. 26.


Uitzendkracht, seizoenarbeider en tijdelijke werknemer
Art. 27.
01/12/1997
  -31/12/2011
ž 1. Voor de uitzendkracht en de seizoenarbeider die voldoen aan de bij artikel 23, eerste lid, bepaalde voorwaarden, wordt de arbeidsongeschiktheidsuitkering berekend op het in artikel 23 bepaalde loon, aangepast als volgt:
01/12/1997
  -31/12/2011
- het bedrag van het loon wordt vermenigvuldigd met een breuk met als teller de som van het aantal dagen dat de gerechtigde tewerkgesteld is geweest tijdens de vier inhoudingstijdvakken vˇˇr het kalenderkwartaal waarin hij arbeidsongeschikt is geworden en het aantal gelijkgestelde dagen, en met als noemer 312.
01/12/1997
  -31/12/2011
- indien de gerechtigde bij de aanvang van zijn arbeidsongeschiktheid sedert minder dan het in het vorige lid bedoelde tijdvak uitzendkracht of seizoenarbeider is, wordt in de noemer enkel rekening gehouden met de werkdagen van het tijdvak dat ingaat de dag waarop hij die hoedanigheid heeft verkregen, en eindigt de dag vˇˇr de aanvang van zijn arbeidsongeschiktheid, en wel naar rato van zesentwintig dagen voor elke volledige maand en van het aantal werkdagen voor de onvolledige maanden.
01/12/1997
  -31/12/2011
Voor het vaststellen van de noemer worden de wettelijke feestdagen op dezelfde grond in aanmerking genomen als de werkdagen.
01/12/1997
  -31/12/2011
ž 2. Met tewerkgestelde dagen als bedoeld in ž 1 worden gelijkgesteld, de dagen van gewone activiteit waarop de gerechtigde zou hebben gearbeid indien hij niet in de onmogelijkheid had verkeerd om die activiteit uit te oefenen wegens:
01/12/1997
  -31/12/2011
a) arbeidsongeschiktheid als bepaald in artikel 100 van de geco÷rdineerde wet;
01/12/1997
  -31/12/2011
b) zwangerschapsrust als bedoeld in artikel 32, eerste lid, 4░ van de geco÷rdineerde wet;
01/12/1997
  -31/12/2011
c) gecontroleerde onvrijwillige werkloosheid als bedoeld in artikel 246 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996; nochtans moet iedere halve dag werkloosheid die is opgegeven op het bewijs van een vrijwillig deeltijdse werknemer, wiens maandloon minder bedraagt dan het refertemaandloon van de werkloosheid, als een volledige dag worden beschouwd;
01/12/1997
  -31/12/2011
d) andere situaties die krachtens artikel 203, vierde lid, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 worden gelijkgesteld met arbeid;
01/12/1997
  -31/12/2011
e) voortgezette verzekering als bedoeld in de artikelen 247 tot 251 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996;
01/12/1997
  -31/12/2011
f) tijdvak van moederschapsbescherming, bedoeld in de artikelen 114 en 114bis van de geco÷rdineerde wet.


Art. 28.

FR   NL   [Affichage pour impression]