Publié le 26/11/1970
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 20 november 1970 houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheden van de mijnwerkers en ermee gelijkgestelden

Art. 20.


Art. 21.
10/01/2005 Worden van rechtswege in hun functies behouden, desgevallend tot op de normale datum van verstrijking van hun mandaat, de voorzitter en de leden van het beheerscomité van het Nationaal Pensioenfonds, de voorzitter en de leden van de bestuurscommissie die bij elk der in artikel 13 bedoelde voorzorgskassen werkt en in functie op de datum van inwerkingtreding van dit besluit.

Art. 22.

FR   NL   [Affichage pour impression]