d'application ŕ partir du 30/06/2014
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 22 mei 2014 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité overeenkomsten kan sluiten met toepassing van artikel 56, § 2, eerste lid, 3°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor de medische tenlasteneming van personen die in bestaansonzekerheid leven, en in het bijzonder de personen zonder vaste verblijfplaats

Art. 8.


Art. 9.
30/06/2014 De duurtijd van het project is 2 jaar. Een evaluatie zal op het einde van het tweede jaar worden georganiseerd. Het in aanmerking genomen project moet het Verzekeringscomité elk jaar een gedetailleerd verslag bezorgen van de activiteiten die in het kader van de overeenkomst zijn verricht. In de overeenkomst worden de termijnen vastgelegd waarin de verslagen moeten worden bezorgd.
30/06/2014 In de overeenkomst worden de nadere regels bepaald voor het storten van voorschotten en voor de definitieve betaling van de tegemoetkoming op basis van de bewijsstukken.
30/06/2014 De overeenkomst moet overlegmodaliteiten voorzien met de verantwoordelijken van de overige initiatieven voor de medische tenlasteneming van personen die in bestaansonzekerheid leven en gefinancierd worden in het kader van artikel 56 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.
30/06/2014 De overeenkomst bevat een beding waarin is bepaald dat het Verzekeringscomité kan beslissen tot het terugvorderen van bedragen die niet conform de overeenkomst zijn aangewend en een beding waarbij het Verzekeringscomité de overeenkomst ten aanzien van de partner waarmee die is gesloten, te allen tijde kan opzeggen mits inachtname van een redelijke opzegtermijn, indien blijkt dat de rechtspersoon de overeenkomst niet of slechts gedeeltelijk uitvoert.
30/06/2014 Het maximale jaarlijkse budget bedraagt 1.300.000 EUR.

Art. 10.

FR   NL   [Affichage pour impression]