Publié le 31/01/1937
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 24 oktober 1936 houdende wijziging en samenordening van de statuten der Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden

Art. 103.


Art. 103bis.
01/01/2003 De verzekerde die met uitwerking na de aanvang van de werkongeschiktheid een gewone of aanvullende tegemoetkoming geniet als bepaald in de wet van 27 juni 1969 betreffende het toekennen van tegemoetkomingen aan de minder-validen, kan respectievelijk slechts aanspraak maken, naargelang hij personen ten laste heeft of niet, op een bedrag gelijk aan het verschil tussen 150 of 125 pct. van de vergoeding wegens werkongeschiktheid, vastgesteld voor de verzekerde met personen ten laste, en het bedrag van de gewone of aanvullende tegemoetkoming als bepaald in de wet van 27 juni 1969 betreffende het toekennen van tegemoetkomingen aan de minder-validen, in werkdagen gewaardeerd, zonder het dagbedrag van de vergoeding te mogen overschrijden dat hem zou toegekend worden indien er geen cumulatie was.
01/01/2003 Voor de toepassing van het bepaalde in het vorige lid wordt geen rekening gehouden met het gedeelte van de tegemoetkoming dat als tegemoetkoming voor een andermans hulp wordt beschouwd.

Art. 104.

FR   NL   [Affichage pour impression]