Art. 147.
Gepubliceerd op 09/07/2018
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994.

Art. 146.


Afdeling VIII.- De tegemoetkoming voor verzorging en bijstand in de handelingen van het dagelijks leven
Art. 147.
10/08/1996 ž 1. De verstrekkingen, bedoeld in artikel 34, 11░, van de geco÷rdineerde wet, omvatten:
10/08/1996 1░ de verzorging verleend door verpleegkundigen;
01/07/2009 2░ in de rust- en verzorgingstehuizen en centra voor dagverzorging: de kinesitherapieverstrekkingen en de logopedieverstrekkingen verleend door de daartoe bevoegde zorgverstrekkers;
19/07/2018 3░ in de psychiatrische verzorgingstehuizen : de kinesitherapieverstrekkingen en de logopedieverstrekkingen verleend door de daartoe bevoegde zorgverstrekkers, met uitzondering van de kinesitherapieverstrekkingen die niet in de psychiatrische behandeling kaderen en die door een behandelende arts, andere dan de arts-specialist in de neuropsychiatrie of in de psychiatrie, worden voorgeschreven;
01/08/2002 4░ de bijstand in de handelingen van het dagelijks leven en elke handeling tot reactivatie en sociale re´ntegratie, inclusief de ergotherapie;
01/04/2008 5░ in de rust- en verzorgingstehuizen en in de centra voor dagverzorging de producten en het materiaal ter preventie van nosocomiale ziekten, alsook de volgende producten:
01/08/2002 - de ontsmettingsmiddelen (uitgezonderd de ontsmettingsmiddelen voor gynaecologie, voor mond- en oogverzorging) die niet terugbetaalbaar zijn ter uitvoering van Bijlage I, hoofdstuk I tot en met IV, van het koninklijk besluit van 17 maart 1997 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van magistrale bereidingen en daarmee gelijkgestelde producten;
01/08/2002 - de niet-ge´mpregneerde verbanden;
01/08/2002 - de steriele kompressen die niet terugbetaalbaar zijn ter uitvoering van Bijlage I, hoofdstuk V, van het voornoemde koninklijk besluit van 17 maart 1997;
01/08/2002 - het onderhuids en/of intramusculair injectiemateriaal (uitgezonderd insulinespuiten).
01/08/2002 Een gedetailleerde lijst van deze producten wordt opgesteld door het VerzekeringscomitÚ, op voorstel van de in artikel 12 bedoelde overeenkomstencommissie;
29/12/2003 6░ de geneeskundige verstrekkingen verleend door psychiaters en neuropsychiaters in psychiatrische verzorgingstehuize alsmede het bedrag C2A zoals voorzien in artikel 2, 3), b), van het koninklijk besluit van 10 december 1990 houdende vaststelling van de regels voor het bepalen van de opnemingsprijs voor personen die worden opgenomen in psychiatrische verzorgingstehuizen;
19/07/2018 7░ in de rust- en verzorgingstehuizen, de taken van de co÷rdinerend en adviserend arts, gedefinieerd in de bijlage 1, punt B, 3, h) bij het koninklijk besluit van 21 september 2004 houdende vaststelling van de normen voor de bijzondere erkenning als rust- en verzorgingstehuis of als centrum voor dagverzorging;
01/04/2008 8░ de opleiding en de sensibilisering van het personeel voor de palliatieve verzorging en de aanvullende opleiding van het personeel op het vlak van dementie in de rust- en verzorgingstehuizen.
01/04/2008 9░ in de rust- en verzorgingstehuizen en in de psychiatrische verzorgingstehuizen, een partiŰle tegemoetkoming in de beheerskosten en de kosten voor de gegevensoverdracht;
01/04/2008 10░ het functiecomplement voor de hoofdverpleegkundige in het rust- en verzorgingstehuis en het functiecomplement voor de hoofdverpleegkundige en de hoofdparamedicus met minstens 18 jaar anciŰnniteit in de rust- en verzorgingstehuizen en in de psychiatrische verzorgingstehuizen;
01/01/2004 11░ in de rust- en verzorgingstehuizen : een tegemoetkoming om het gebruik van bijkomende zorgmiddelen te stimuleren;
01/01/2004 12░ in de rust- en verzorgingstehuizen die zijn opgenomen in bijlage 3 bij het protocol van 24 mei 2004, gesloten tussen de federale overheid en de overheden bedoeld in artikel 128, 130 en 135 van de Grondwet, betreffende het gezondheidsbeleid t.a.v. patiŰnten in een persisterende vegetatieve status : vanaf 1 juli 2004, een tegemoetkoming om de investeringen in zwaar verzorgingsmateriaal te financieren. De lijst met dat verzorgingsmateriaal is opgesteld door het VerzekeringscomitÚ, op voorstel van de in artikel 12 bedoelde overeenkomstencommissie.
01/04/2008 13░ in de rust- en verzorgingstehuizen waarin gemiddeld 25 patiŰnten verblijven die in de in artikel 150 bedoelde afhankelijkheidscategorie C zijn gerangschikt wegens hun psychische afhankelijkheid (categorie Cd) : de financiering van een referentiepersoon voor dementie;
01/01/2012 14░ Opgeheven door: K.B. 9-1-2013 - B.S. 22-1 - art. 1
10/08/1996 ž 2. De verstrekkingen, bedoeld in artikel 34, 12░, van de geco÷rdineerde wet, omvatten:
10/08/1996 1░ de verzorging verleend door verpleegkundigen;
10/08/1996 2░ de logopedieverstrekkingen verleend door de daartoe bevoegde zorgverleners;
01/08/2002 3░ de bijstand in de handelingen van het dagelijks leven en elke handeling tot reactivatie en sociale re´ntegratie, inclusief de ergotherapie;
01/04/2008 4░ de producten en het materiaal ter preventie van nosocomiale ziekten, alsook de volgende producten
01/08/2002 - de ontsmettingsmiddelen (uitgezonderd de ontsmettingsmiddelen voor gynaecologie, voor mond- en oogverzorging) die niet terugbetaalbaar zijn ter uitvoering van Bijlage I, hoofdstuk I tot en met IV, van het voornoemde koninklijk besluit van 17 maart 1997;
01/08/2002 - de niet-ge´mpregneerde verbanden;
01/08/2002 - de steriele kompressen die niet terugbetaalbaar zijn ter uitvoering van Bijlage I, hoofdstuk V, van het voornoemde koninklijk besluit van 17 maart 1997;
01/08/2002 - onderhuids en/of intramusculair injectiemateriaal (uitgezonderd insulinespuiten).
01/08/2002 Een gedetailleerde lijst van deze producten wordt opgesteld door het VerzekeringscomitÚ, op voorstel van de in artikel 12 bedoelde overeenkomstencommissie.
01/04/2008 5░ de opleiding en de sensibilisering van het personeel voor de palliatieve verzorging in de inrichtingen met een afdeling die een bijzondere erkenning als "rust- en verzorgingstehuis" heeft en in de inrichtingen die, ten opzichte van het totaal aantal erkende bedden, 40 pct. of meer patiŰnten tellen die in de in artikel 150 bedoelde afhankelijkheidscategorieŰn B of C zijn gerangschikt en waar bovendien ten minste 25 patiŰnten verblijven die in de in artikel 150 bedoelde afhankelijkheidscategorieŰn B of C zijn gerangschikt en de aanvullende opleiding van het personeel op het vlak van dementie in de inrichtingen met een afdeling die een bijzondere erkenning als ź rust- en verzorgingstehuis ╗ heeft en in de inrichtingen waarin gemiddeld 15 patiŰnten verblijven die in de in artikel 150 bedoelde afhankelijkheidscategorie C zijn gerangschikt wegens hun psychische afhankelijkheid (categorie Cd).
01/01/2004 6░ een partiŰle tegemoetkoming in de beheerskosten en de kosten voor de gegevensoverdracht;
01/01/2004 7░ een tegemoetkoming om het gebruik van bijkomende zorgmiddelen te stimuleren.
01/04/2008 8░ het functiecomplement voor de hoofdparamedici en de co÷rdinerend verpleegkundigen met minstens 18 jaar anciŰnniteit;
01/04/2008 9░ een bijkomende financiering voor het kortverblijf;
01/04/2008 10░ de financiering van een referentiepersoon voor dementie in de inrichtingen waarin gemiddeld 25 patiŰnten verblijven die in de in artikel 150 bedoelde afhankelijkheidscategorie C zijn gerangschikt wegens hun psychische afhankelijkheid (categorie Cd);
01/01/2012 11░ Opgeheven door: K.B. 9-1-2013 - B.S. 22-1 - art. 1
10/08/1996 ž 3. De tussenkomst van de verzekering voor geneeskundige verzorging voor de in artikel 34, 11░ en 12░, van de geco÷rdineerde wet, bedoelde verstrekkingen, bestaat uit een dagelijkse tegemoetkoming die tegemoetkoming voor verzorging en bijstand in de handelingen van het dagelijks leven wordt genoemd.


Art. 148.

FR   NL   [Weergave voor afdruk]