d'application à partir du 15/02/2003
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 154.


Afdeling IV.- Tuchtmaatregelen
Art. 155.
15/02/2003 § 1. Het Comité van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle kan:
P 07/02/2000
  -14/05/2007
de in artikel 146 bedoelde geneesheren-inspecteurs, apothekers-inspecteurs en sociaal controleurs de in het statuut van het Rijkspersoneel vastgestelde tuchtstraffen opleggen, met uitzondering van de terugzetting in graad en de afzetting die, op voorstel van het Comité door de Koning kan worden uitgesproken;
10/09/2002
  -09/01/2010
de in artikel 154 bedoelde adviserend geneesheren die zich niet schikken naar de verzekeringsregelen, naar de richtlijnen van het Comité of naar de voorwaarden en de regelen vastgesteld met toepassing van artikel 115, § 3, van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, de volgende tuchtstraffen opleggen: de waarschuwing, de afkeuring, de berisping, de schorsing van het recht tot uitoefening van hun ambt over een termijn van niet langer dan twee jaar en het definitief verbod tot uitoefening van dat ambt.
07/02/2000
  -06/09/2017
Het statuut van de adviserend geneesheren bepaalt volgens welke regelen de krachtens het eerste lid uitgesproken tuchtstraffen ter kennis worden gebracht van de verzekeringsinstellingen.
P 15/02/2003
  -14/05/2007
§ 2. Tegen de beslissingen van het Comité bedoeld in § 1, 2°, kan beroep aangetekend worden bij daartoe ingestelde Kamers van beroep; het beroep schorst de uitvoering van de tuchtstraf.
07/02/2000
  -06/09/2017
§ 3. Bovendien kan het Comité, telkens als het belang van de dienst of het algemeen belang zulks vereist, die adviserend geneesheren preventief schorsen over een tijdvak van ten hoogste twee maanden.
P 15/02/2003
  -14/05/2007
§ 4. Telkens als het belang van de dienst zulks vergt, kan de minister, op voorstel van het Comité van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle, de geneesheren-inspecteurs, de apothekers-inspecteurs en de sociaal controleurs, bedoeld in artikel 146, preventief schorsen over een tijdvak van ten hoogste twee maanden. De minister beslist in ieder geval of de preventieve schorsing al dan niet gehele of gedeeltelijke schorsing van de betaling der wedde in zich sluit.
15/02/2003 Deze schorsing kan worden vernieuwd na gemotiveerd advies van een der Kamers van beroep.
P 15/02/2003
  -14/05/2007
§ 5. Zowel voor het Comité van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle als voor de Kamers van beroep, moet de geneesheer, de apotheker of de sociaal controleur vooraf worden gehoord en mag hij zich laten bijstaan door een persoon die hij kiest.
P 15/02/2003
  -14/05/2007
§ 6. De Kamers van beroep zijn samengesteld uit:
P 15/02/2003
  -14/05/2007
a) een door de Koning benoemde voorzitter, raadsheer of rechter, in functie of emeritus, van de in artikel 40 van de Grondwet bedoelde hoven en rechtbanken als werkend lid;
P 15/02/2003
  -14/05/2007
b) twee leden benoemd door de Koning uit de kandidaten door de verzekeringsinstellingen voorgedragen op dubbele lijsten;
P 15/02/2003
  -14/05/2007
c) twee leden, benoemd door de Koning uit de kandidaten die op dubbele lijsten worden voorgedragen door de groepen welke respectievelijk bedoeld zijn in artikel 140, eerste lid, 3°, 5° tot 21°.
P 15/02/2003
  -14/05/2007
De Koning kan plaatsvervangende leden benoemen waarvan Hij het aantal bepaalt.
P 15/02/2003
  -14/05/2007
Het mandaat van de leden van de Kamers van beroep is onverenigbaar met dat van lid van het Comité van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle.
P 15/02/2003
  -14/05/2007
De leden bedoeld in artikel 140, eerste lid, 3°, 5° tot 21° hebben slechts zitting voor de zaken welke de groep die hen heeft voorgedragen, rechtstreeks aanbelangen.
P 15/02/2003
  -14/05/2007
De in punt a) bedoelde magistraat behandelt alléénzetelend de beroepen die zijn aangetekend tegen de tuchtmaatregelen die in artikel 155, § 1, 2°, zijn vermeld.
P 15/02/2003
  -14/05/2007
De in punt b) en c) bedoelde leden hebben enkel een raadgevende stem.
P 15/02/2003
  -14/05/2007
De zorgverlener of de adviserend geneesheer mag zich laten bijstaan of laten vertegenwoordigen door een persoon van zijn keuze. Het Comité van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle wordt vertegenwoordigd door de ambtenaar die door de Geneesheer-directeur-generaal van die Dienst is aangewezen.
P 15/02/2003
  -14/05/2007
De Koning bepaalt de werkingsregels van de Kamers van beroep en kan plaatsvervangende leden benoemen waarvan Hij het aantal vaststelt.


Afdeling V. - De beslissingen van de Leidend ambtenaar van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle en de beslissingen van de administratieve rechtscolleges ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle

Art. 156.

FR   NL   [Affichage pour impression]