d'application Ó partir du 01/12/1997
   

FR   NL  

Verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, ž 1, 5░ van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994

Art. 15.


Toelating om tijdens de ongeschiktheid een activiteit te hervatten
Art. 16.
01/12/1997
  -28/04/2019
De gerechtigde die uitkeringen ontvangt, kan overeenkomstig artikel 230 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996, van de adviserend geneesheer van zijn verzekeringsinstelling de toestemming verkrijgen om een met zijn gezondheidstoestand verenigbare activiteit te hervatten.
01/12/1997
  -11/04/2013
De toestemming moet door de gerechtigde worden aangevraagd en door de adviserend geneesheer worden verleend vˇˇr elke arbeidshervatting.
01/12/1997
  -11/04/2013
Het formulier met de toestemming wordt hetzij aan de gerechtigde meegegeven onmiddellijk na afloop van het geneeskundig onderzoek dat tot de beslissing heeft geleid, hetzij hem als kennisgeving over de post toegestuurd binnen acht kalenderdagen te rekenen vanaf de beslissing.
01/12/1997
  -28/04/2019
De adviserend geneesheer moet de graad van ongeschiktheid van die gerechtigde controleren op grond van een geneeskundig onderzoek dat ten minste eens om de zes maanden wordt verricht, tenzij de elementen aanwezig in het medisch dossier een onderzoek op een latere datum verantwoorden.
01/12/1997 Deze bepaling geldt zowel voor het tijdvak van primaire ongeschiktheid als voor het tijdvak van invaliditeit.
01/12/1997
  -30/06/2009
De door de gerechtigde uitgeoefende beroepsactiviteit in het kader van een herscholing of revalidatie erkend door het College van geneesheren-directeurs wordt gelijkgesteld met een door de adviserend geneesheer toegelaten arbeid.
01/12/1997
  -28/04/2019
Met arbeid, verricht met toestemming van de adviserend geneesheer, wordt eveneens gelijkgesteld de beroepsactiviteit die de gerechtigde uitoefent in het raam van artikel 23 van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.


Einde van de ongeschiktheid

Art. 17.

FR   NL   [Affichage pour impression]