d'application Ó partir du 05/12/2004
   

FR   NL  

Verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, ž 1, 5░ van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994

Art. 14.


Afdeling IV.- Gemeenschappelijke bepalingen voor de situaties bedoeld in de afdelingen II en III, met uitsluiting van de situatie, bedoeld in artikel 13, ž 1, b).

Controle
Art. 15.
P 05/12/2004
  -28/04/2019
De arbeidsongeschikte gerechtigde is ertoe gehouden gevolg te geven aan elke oproeping voor een controle-onderzoek vanwege de adviserend geneesheer van zijn verzekeringsinstelling, vanwege de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle of vanwege de Geneeskundige raad voor invaliditeit.
01/12/1997 Indien hij zich niet kan verplaatsen, is hij ertoe gehouden van die onmogelijkheid onmiddellijk mededeling te doen op het adres dat op de oproeping is opgegeven, en hij moet zich vanaf dat tijdstip op het door hem opgegeven adres ter beschikking van de controle houden.
P 01/12/1997
  -28/04/2019
Die verplichting vervalt na verloop van een termijn van vijf kalenderdagen te rekenen vanaf de kennisgeving door de verzekerde van de redenen die hem belet hebben aan de oproeping van de adviserend geneesheer gevolg te geven.
P 01/12/1997
  -28/04/2019
De gerechtigde die tijdens zijn arbeidsongeschiktheid van verblijfplaats verandert, moet de adviserend geneesheer van de verzekeringsinstelling binnen twee dagen na deze verandering zijn nieuw adres melden.
P 01/12/1997
  -28/04/2019
Onverminderd de reglementaire verplichtingen betreffende het verkrijgen van een voorafgaandelijke toelating voor het overbrengen van de verblijfplaats, moet de gerechtigde die zijn verblijfplaats tijdens een tijdvak van arbeidsongeschiktheid naar het buitenland wenst over te brengen, de adviserend geneesheer daarvan ten minste vijftien dagen vˇˇr zijn vertrek in kennis stellen.
P 05/12/2004
  -28/04/2019
De adviserend geneesheer moet onverwijld, voor ieder geval, de administratieve dienst van de verzekeringsinstelling en de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle verwittigen.


Toelating om tijdens de ongeschiktheid een activiteit te hervatten

Art. 16.

FR   NL   [Affichage pour impression]