Art. 8.
Publié le 19/04/2019

Verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, § 1, 5° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Aanvangsdatum van de ongeschiktheid
B.S. 26/11/1997 Art. 8.
B.S. 19/04/2019 De aanvangsdatum van de arbeidsongeschiktheid wordt vastgesteld door de adviserend arts die zijn beslissing neemt, rekening houdend met alle gegevens in zijn bezit, inzonderheid met:
B.S. 19/04/2019
  -11/07/2019
- hetzij de datum die door de behandelend arts op het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid, of door de werkgever op het inlichtingsblad is vermeld;
B.S. 26/11/1997 - hetzij de datum die is vermeld op de in artikel 63, § 2 van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 bedoelde kennisgeving van de wetsverzekeraar;
B.S. 26/11/1997 - hetzij de datum die door de gerechtigde is vermeld op de verklaring van arbeidsongeschiktheid.
B.S. 19/04/2019 De aanvangsdatum van de arbeidsongeschiktheid mag door de adviserend arts evenwel niet worden betwist in de behoorlijk vastgestelde gevallen die zijn bedoeld in artikel 4 of als de ongeschiktheid is vastgesteld met een door het werkloosheidsbureau uitgereikte kennisgeving van arbeidsongeschiktheid, alsmede in het geval van de in het eerste lid bedoelde kennisgeving van de wetsverzekeraar.