d'application à partir du 01/01/1993
   

FR   NL  

Ministerieel besluit van 2 februari 1994 tot uitvoering van artikel 13bis, § 7, tweede lid, van het koninklijk besluit van 19 november 1970 betreffende het invaliditeitspensioenstelsel voor de mijnwerkers

Artikel 1.


P Art. 2.
P 01/01/1993 De werkgever is ertoe gehouden het hem ter kennis gebrachte bedrag te storten aan het Nationaal Pensioenfonds voor mijnwerkers binnen een termijn van dertig dagen na de verzending van het aangetekend schrijven, waarvan sprake is in het vorig artikel.

Art. 3.

FR   NL   [Affichage pour impression]