d'application à partir du 25/07/2004
   

FR   NL  

Wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut

Art. 14.


Art. 15.
25/07/2004 Bij ontstentenis van een door het personeelsstatuut van de organismen vermeld in artikel 1 bepaalde leeftijdsgrens, is het koninklijk besluit van 14 oktober 1937, houdende vaststelling van een leeftijdsgrens voor elk persoon bij koninklijk of ministerieel besluit benoemd in de inrichtingen, organismen of actiënvennootschappen van het Moederland of de Kolonie, die bij de wet of een koninklijk besluit werden tot stand gebracht of opgericht, of waarin Rijk of Kolonie vertegenwoordigd zijn krachtens een wet, een koninklijk besluit, een concessie, een overeenkomst of statuten, getroffen in toepassing van de wet van 10 juni 1937, gewijzigd en bekrachtigd door de wet van 16 juni 1947, eveneens toepasselijk:
25/07/2004 op ieder persoon die effectief of waarnemend een mandaat of eender welke functie uitoefent, inzonderheid die van voorzitter, ondervoorzitter, lid, secretaris, adjunct-secretaris, griffier of schatbewaarder:
25/07/2004 a) in de organen zoals raden, comités, commissies, colleges, belast met de administratie, het beheer of de controle in de organismen aangeduid door artikel 1;
25/07/2004 b) in de organen speciaal opgericht in of bij deze organismen, zoals raden, comités, commissies, colleges, en die bevoegdheid hebben inzake beslissing of advies;
25/07/2004 c) in de organen speciaal opgericht in of bij deze organismen, zoals raden, comités, commissies, en die belast zijn te beslissen in geschillen betreffende zaken die onder de bevoegdheid van deze organismen vallen;
25/07/2004 op ieder persoon belast met de controle van de geschriften van deze instellingen en ze juist en echt te verklaren.
25/07/2004 Op voorstel van de in Raad vergaderde Ministers, kan de Koning de personen, bedoeld onder het hierboven aangehaald 1, die effectief of waarnemend een mandaat of eender welke functie uitoefenen in de organen zoals raden, comités, commissies, colleges, die een eenvoudige bevoegdheid hebben inzake advies, ontslaan van de toepassing der bepalingen van het koninklijk besluit van 14 oktober 1937.
25/07/2004 De bepalingen van hetzelfde koninklijk besluit van 14 oktober 1937 zijn niet van toepassing op de personen benoemd door de Kamers. Zij zijn eveneens niet van toepassing op het Nationaal Bureau voor de Voltooiing der Noord-Zuidverbinding, het Nationaal Werk voor Oorlogsinvaliden en het Nationaal Werk voor Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers.

Art. 16.

FR   NL   [Affichage pour impression]