d'application à partir du 01/01/1993
   

FR   NL  

Ministerieel besluit van 2 februari 1994 tot uitvoering van artikel 13bis, § 7, tweede lid, van het koninklijk besluit van 19 november 1970 betreffende het invaliditeitspensioenstelsel voor de mijnwerkers
P Artikel 1.
P 01/01/1993 Het bedrag van de forfaitaire vergoeding, bedoeld in artikel 13bis, § 7, eerste lid van het koninklijk besluit van 19 november 1970 betreffende het invaliditeitspensioenstelsel voor de mijnwerkers, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 1993, wordt door het Nationaal Pensioenfonds voor mijnwerkers bij een ter post aangetekend en gemotiveerd schrijven ter kennis gebracht van der werkgever die de in § 1 van hetzelfde artikel beoogde verklaring niet binnen de vastgestelde termijn heeft gedaan.


Art. 2.

FR   NL   [Affichage pour impression]