d'application à partir du 01/01/1998
   

FR   NL  

Ministerieel besluit van 27 augustus 1998 tot vaststelling van de modaliteiten voor de overdracht door de verzekeringsinstellingen aan het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van de boekhoudkundige gegevens waarbij de uitgaven van de verzekering en het aantal terugbetaalde verstrekkingen of afleveringen worden uitgesplitst per maand of per trimester van verstrekking of van aflevering

Art. 7


P Art. 8
P 01/01/1998 De in artikel 2 bedoelde magnetische drager dient door de verzekeringsinstellingen aan het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering overgemaakt te worden uiterlijk drie maanden na het einde van de maand waarop de magnetische drager betrekking heeft. Evenwel dienen de magnetische dragers voor de maanden tussen januari 1998 tot en met de maand waarin dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad overgemaakt te worden uiterlijk drie maanden na het einde van de maand waarop dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Art. 9

FR   NL   [Affichage pour impression]