Publié le 25/07/1963
   

FR   NL  

Wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg

Art. 4.


Art. 4bis.
01/01/2005 Het Beheerscomité van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid is samengesteld uit:
01/01/2005 een voorzitter;
01/01/2005 een gelijk aantal vertegenwoordigers van de meest representatieve werkgeversorganisaties en de meest representatieve organisaties van zelfstandigen enerzijds en van de meest representatieve werknemersorganisaties anderzijds;
01/01/2005 een aantal vertegenwoordigers van het Nationaal intermutualistisch college en van de openbare instellingen van sociale zekerheid, gelijk aan de helft van het aantal leden vermeld in 2°.
01/01/2005 De vertegenwoordigers vermeld in het eerste lid, 2°, zijn stemgerechtigd. De vertegenwoordigers vermeld in het eerste lid, 3°, hebben een raadgevende stem. De vertegenwoordigers van het Nationaal intermutualistisch college zijn echter stemgerechtigd voor de materies die hen rechtstreeks of onrechtstreeks aanbelangen. Voor beslissingen over deze materies is een meerderheid van twee derden van het aantal aanwezige stemgerechtigde leden vereist.
01/01/2005 De voorzitter en de leden van het beheerscomité worden door de Koning benoemd. De vertegenwoordigers van de openbare instellingen van sociale zekerheid worden voorgedragen door de Ministers die de sociale zekerheid onder hun bevoegdheden hebben.

Art. 4ter.

FR   NL   [Affichage pour impression]