d'application à partir du 25/07/2004
   

FR   NL  

Wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut

Art. 21.


Art. 22.
25/07/2004 De Bijzondere Dienst voor Begrotingsenquêtes en het Hoog Comité van Toezicht kunnen, onder de voorwaarden bepaald in hun organiek statuut, gelast worden hun respectieve opdracht in de bij artikel 1 vermelde instellingen uit te oefenen op verzoek van:
25/07/2004 een Minister, onder wie de instelling ressorteert;
25/07/2004 de Minister van Financiën of de Minister, die het Openbaar Ambt in zijn bevoegdheid heeft, voor wat op grond van deze wet onder hun bevoegdheid valt.

Art. 23.

FR   NL   [Affichage pour impression]