Publié le 08/07/1972
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 27 juni 1972 tot uitvoering van artikel 89 van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid ten voordele van de zelfstandigen

Art. 2.


Art. 3.
01/08/1972 § 1. De personen die op 30 juni 1971 minder dan 65 of 60 jaar oud zijn, naargelang het een man betreft of een vrouw, en die op de datum van inwerkingtreding van dit besluit een vervroegd rustpensioen genieten dat hun is toegekend in het raam van de pensioenregeling voor de zelfstandigen of van die voor de werknemers, mogen vragen dat hun rechten ten aanzien van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 worden onderzocht.
01/08/1972 Zij moeten daartoe de bij artikel 53 van vorengenoemd koninklijk besluit bepaalde formaliteit vervullen.
01/08/1972 § 2. De in dit artikel bedoelde personen moeten op de datum waarop het vervroegd pensioen ingaat, voldoen aan de bij artikel 2, § 1, 3° en 4°, bepaalde voorwaarden. De personen, die evenwel de hoedanigheid van gerechtigde als bedoeld in artikel 3 van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 bezitten over het kwartaal dat voorafgaat aan datgene gedurende hetwelk het vervroegd pensioen is ingegaan, worden geacht deze hoedanigheid te behouden over het kwartaal gedurende hetwelk het vervroegd pensioen werd toegekend.
01/08/1972 § 3. De bepalingen van artikel 2, § 2, zijn van toepassing op de bij dit artikel beoogde personen. Indien de formaliteit bedoeld in § 1, laatste lid, vervuld is na het einde van de zesde maand die volgt op die van de inwerkingtreding van dit besluit, worden de rechten ten aanzien van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 vastgesteld op de 1e van de maand na die waarin de hiervoren bedoelde formaliteit is vervuld.
01/08/1972 § 4. De §§ 3 en 4 van artikel 2 zijn van toepassing op de bij dit artikel beoogde personen.

Art. 4.

FR   NL   [Affichage pour impression]