d'application à partir du 01/04/2003
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen wordt verruimd

Art. 23.


Art. 24.
P 01/04/2003
  -31/12/2007
Het bepaalde in de artikelen 124 en 125 van vorenbedoeld koninklijk besluit van 3 juli 1996, is van toepassing op de in de artikelen 21, 22 en 23 omschreven personen ten laste.
P 01/04/2003
  -31/12/2007
Voor de toepassing van de bepalingen van artikel 124, § 1, 1° worden evenwel niet als inkomen beschouwd:
P 01/04/2003
  -31/12/2007
de bedrijfsinkomsten die voortvloeien uit de zelfstandige activiteit van de echtgenote wiens medehelpende echtgenoot met toepassing van artikel 12 van het koninklijk besluit van 19 december 1967, houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967, houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, in haar plaats is onderworpen aan het sociaal statuut der zelfstandigen;
P 01/04/2003
  -31/12/2007
het gedeelte van de bedrijfsinkomsten dat met toepassing van artikel 86 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wordt toegekend aan de medehelpende echtgeno(o)t(e) van een zelfstandige gerechtigde.

Art. 25.

FR   NL   [Affichage pour impression]