Publié le 28/08/2017
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 58.


Afedeling VIII.- Verstrekkingen van klinische biologie, anatomopathologie en menselijke erfelijkheid verleend aan in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden en aan niet in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden.
Art. 59.
07/09/2017 De Algemene Raad legt jaarlijks, uiterlijk tegen 31 december van het jaar, voorafgaand aan het jaar van toepassing, na advies van de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen en van het Verzekeringscomité, het globaal budget van de financiële middelen vast, voor het ganse Rijk :
27/08/2015 voor de verstrekkingen van klinische biologie zoals door de Algemene Raad omschreven;
27/08/2015 voor de verstrekkingen van anatomopathologie zoals door de Algemene Raad omschreven;
27/08/2015 voor de verstrekkingen van menselijke erfelijkheid zoals door de Algemene Raad omschreven.
27/08/2015 De Algemene Raad legt eveneens de opsplitsing van deze budgetten vast naargelang voornoemde verstrekkingen worden verleend aan in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden of aan niet in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden.
27/08/2015 Het forfaitair honorarium betaalbaar per daghospitalisatie maakt deel uit van het budget voor de verstrekkingen verleend aan een in een ziekenhuis opgenomen rechthebbende.


Afdeling IX.- Verstrekkingen van klinische biologie, verleend aan de niet in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden

Art. 60.

FR   NL   [Affichage pour impression]