Art. 3
Publié le 27/04/2007

Koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen wordt verruimd
B.S. 31/12/1997 Art. 3.
B.S. 27/04/2007 Opgeheven door: Wet 26-3-07 - B.S. 27-4 - ed. 2