d'application ŕ partir du 01/07/2011
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 10 oktober 1986 tot uitvoering van artikel 53, negende lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Artikel 1.


Art. 2.
P 15/05/2003
  -30/09/2015
In het kader van de derdebetalersregeling worden de factureringsstukken, hetzij door de zorgverstrekker, de dienst of de inrichting zelf, hetzij door een hiertoe, op grond van door Ons bepaalde criteria door de Minister die de sociale voorzorg onder zijn bevoegdheden heeft, erkende factureringsdienst, overgemaakt aan de verzekeringsinstelling, volgens de administratieve modaliteiten uitgewerkt door het Verzekeringscomité van de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering.
P 01/07/2011
  -30/09/2015
De betaling geschiedt uiterlijk binnen de twee maanden na het einde van de maand tijdens dewelke de stukken die nodig zijn voor de facturering door de verzekeringsinstelling werden ontvangen. Evenwel, in geval van geneeskundige verstrekkingen verleend door algemeen geneeskundigen, geschiedt de betaling binnen de dertig dagen volgend op de dag waarop de stukken door de verzekeringsinstelling werden ontvangen, overeenkomstig de modaliteiten vastgesteld door het Verzekeringscomité. De betalingsmodaliteiten worden uitgewerkt door het Verzekeringscomité van de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering.
P 01/03/2009
  -30/09/2015
Voor zover de stukken die nodig zijn voor de facturering werden ingediend overeenkomstig de bepalingen van het eerste lid, geeft het niet betalen binnen de in het tweede lid bepaalde termijn aanspraak op verwijlintresten waarvan de intrestvoet overeenkomt met deze van de kaskredieten van de Europese centrale bank op de datum waarop de betalingstermijn verstreek. Deze verwijlintresten zijn evenwel niet verschuldigd indien de vertraging toe te schrijven is aan het niet tijdig overmaken van de maandelijkse voorschotten bedoeld in artikel 202 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.
P 25/05/2007
  -30/09/2015
De verzekeringsinstellingen maken jaarlijks de gegevens met betrekking tot het volume en de gefactureerde bedragen van de geneeskundige verstrekkingen verleend door algemeen geneeskundigen, bedoeld in het artikel 6, eerste lid, 1°, waarvoor de derdebetalersregeling werd toegepast op grond van het artikel 6, tweede lid, 5° tot , aan het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering over. De modaliteiten met betrekking tot het overmaken van deze gegevens worden uitgewerkt door het Verzekeringscomité van de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering.

Art. 3.

FR   NL   [Affichage pour impression]