d'application ā partir du 01/05/2008
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 7 mei 1991 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoedbare farmaceutische verstrekkingen

Artikel 1.


Art. 2.
28/07/2006
  -31/03/2010
§ 1. Overeenkomstig artikel 37, § 2, van de wet, bestaat het gedeelte van de kostprijs van de farmaceutische specialiteiten dat aangerekend wordt aan de rechthebbende die niet in een verplegingsinrichting is opgenomen, uit:
28/07/2006
  -31/03/2010
in voorkomend geval, een persoonlijk aandeel gelijk aan het verschil tussen de verkoopprijs aan publiek, BTW inbegrepen, en de basis van tegemoetkoming vastgesteld in uitvoering van artikel 35ter of artikel 35quater van de wet;
28/07/2006
  -31/03/2010
een persoonlijk aandeel vastgesteld in overeenstemming met de vergoedingscategorie in welke de betrokken farmaceutische specilaiteit met toepassing van artikel 35bis van de wet ingeschreven wordt:
28/07/2006
  -31/03/2010
a) Categorie A: het persoonlijk aandeel wordt vastgesteld op 0 pct. van de vergoedingsbasis;
28/07/2006
  -31/03/2010
b) Categorie B: het persoonlijk aandeel wordt vastgesteld op 15 pct. van de vergoedingsbasis voor de rechthebbenden die een verhoogde verzekeringstegemoetkoming genieten, en op 25 pct. van de vergoedingsbasis voor de andere rechthebbenden;
28/07/2006
  -31/03/2010
het bedrag van het persoonlijk aandeel wordt echter beperkt tot een maximaal bedrag:
28/07/2006
  -30/06/2009
i) indien het gaat om een rechthebbende die een verhoogde verzekeringstegemoetkoming geniet:
01/04/2007
  -30/06/2009
- in principe is het plafond 6,20 EUR voor een gewone verpakking en 7,70 EUR voor een grote verpakking;
01/05/2008
  -30/06/2009
- maar indien een kopie of een generiek zich bevindt onder de specialiteiten die dezelfde ATC-code (4e niveau) hebben, is het plafond 7,10 EUR voor een gewone verpakking en 10,55 EUR voor een grote verpakking;
28/07/2006
  -30/06/2009
ii) indien het gaat om een andere rechthebbende:
01/04/2007
  -30/06/2009
- in principe is het plafond 9,30 EUR voor een gewone verpakking en 11,65 EUR voor een grote verpakking;
01/05/2008
  -30/06/2009
- maar indien een kopie of een generiek zich bevindt onder de specialiteiten die dezelfde ATC-code (4e niveau) hebben, is het plafond 10,55 EUR voor een gewone verpakking en 16,00 EUR voor een grote verpakking;
28/07/2006
  -31/03/2010
c) Categorie C: het persoonlijk aandeel wordt vastgesteld op 50 pct. van de vergoedingsbasis;
28/07/2006
  -31/03/2010
het bedrag van het persoonlijk aandeel wordt echter beperkt tot een maximaal bedrag:
28/07/2006
  -30/06/2009
i) indien het gaat om een rechthebbende die een verhoogde verzekeringstegemoetkoming geniet:
01/04/2007
  -30/06/2009
- in principe is het plafond 7,70 EUR;
01/05/2008
  -30/06/2009
- maar indien een kopie of een generiek zich bevindt onder de specialiteiten die dezelfde ATC-code (4e niveau) hebben, is het plafond 10,55 EUR;
28/07/2006
  -30/06/2009
ii) indien het gaat om een andere rechtehbbende:
01/04/2007
  -30/06/2009
- in principe is het plafond 11,65 EUR.
01/05/2008
  -30/06/2009
- maar indien een kopie of een generiek zich bevindt onder de specialiteiten die dezelfde ATC-code (4e niveau) hebben, is het plafond 16,00 EUR;
28/07/2006
  -31/03/2010
d) Categorie Cs: het persoonlijk aandeel wordt vastgesteld op 60 pct. van de vergoedingsbasis;
28/07/2006
  -31/03/2010
e) Categorie Cx: het persoonlijk aandeel wordt vastgesteld op 80 pct. van de vergoedingsbasis;
28/07/2006
  -30/06/2009
De verhoogde plafonds die voorzien zijn voor de farmaceutische specialiteiten die deel uitmaken van een groep specialiteiten met dezelfde ATC-code (4e niveau) zijn van toepassing:
28/07/2006
  -30/06/2009
voor de ganse groep, vanaf het ogenblik dat de wijzigingen bedoeld in artikel 35ter, § 1, van de wet, die voortvloeien uit de inschrijving van een kopie of een generiek met dezelfde ATC-code (4e niveau) in de lijst opgenomen in bijlage I van het koninklijk besluit van 21 december 2001, in werking treden;
28/07/2006
  -30/06/2009
voor elke specialiteit die ingeschreven wordt in de lijst opgenomen in bijlage I van het koninklijk besluit van 21 december 2001, op het moment van de inschrijving, indien het verhoogde plafonds reeds van toepassing is op de rest van de groep met dezelfde ATC-code (4e niveau).
28/07/2006
  -30/06/2009
Indien als gevolg van een schrapping van een kopie of een generiek er zich in de groep van specialiteiten met dezelfde ATC-code (4e niveau), waarop het verhoogde plafond is toegepast, geen generiek of kopie meet zou bevinden, wordt de lijst opgenomen in bijlage I van het koninklijk besluit van 21 december 2001 van rechtswege aangepast op het ogenblik van de schrapping, om het bedrag van het persoonlijk aandeel van de specialiteiten van deze groep terug te brengen tot het niveau van het niet verhoogde plafond.
28/07/2006 § 2. Overeenkomstig artikel 37, § 3, van de wet, bestaat het gedeelte van de kostprijs van de farmaceutische specialiteiten dat aangerekend wordt aan de rechthebbende die in een verplegingsinrichting is opgenomen, uit een forfaitair bedrag van 0,62 EUR per dag verpleging.
28/07/2006 Dat bedrag dekt zowel het persoonlijk aandeel dat ten laste is van de rechthebbende in uitvoering van artikelen 35ter en 35quater van de wet, als datgene dat hem ten laste is in uitvoering van artikel 35bis van de wet.
28/07/2006 Gelet op het onweerlegbare vermoeden voorzien in artikel 80 van het koninklijk besluit van 21 december 2001, mag geen enkele andere som dan dat forfaitair bedrag aangerekend worden aan de rechthebbende voor de geforfaitariseerde specialiteiten bedoeld in artikel 95, § 3, van hetzelfde besluit.
28/07/2006 Voor de niet-geforfaitariseerde specialiteiten dekt het forfaitaire bedrag bedoeld in het eerste lid alle sommen die aan de rechthebbende kunnen worden aangerekend, tenzij, indien ten laatste bij de facturering, de adviserend geneesheer van de verzekeringsinstelling van de rechthebbende geīnformeerd wordt van de indicatie voor dewelke de specialiteit voorgeschreven werd en dat er bewijsstukken van beschikbaar zijn, en indien deze indicatie niet vergoedbaar is.
28/07/2006 De nadere regelen volgens welke de adviserend geneesheren van de verzekeringsinstellingen geīnformeerd worden over de indicatie voor dewelke de specialiteit voorgeschreven werd, en de wijze waarop de bewijsstukken meegedeeld worden of ter beschikking worden gesteld, kunnen door het Verzekeringscomité van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering nader worden bepaald.

Art. 2bis.

FR   NL   [Affichage pour impression]