Publié le 21/09/1958
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 10 september 1958 tot vaststelling van de gewaarborgde minimumbedragen van de rust- en overlevingspensioenen voor zeelieden ter koopvaardij
Artikel 1.
01/03/1960 Het jaarlijks bedrag van het ruspensioen bedoeld in titel II van het koninklijk besluit van 24 oktober 1936 houdende wijziging en samenordening van de statuten van de Hulp- en voorzorgskas voor zeevarenden, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 4 december 1956, mag niet lager zijn dan een gewaarborgd minimum van:
01/03/1960 a) 36.000 frank, 42.000 frank of 48.000 frank, naargelang het een in artikel 39, tweede lid, b), van hetzelfde besluit bedoelde gerechtigde op een rustpensioen van gewoon zeeman, lager officier of hoger officier betreft;
01/03/1960 b) 24.000 frank, 31.175 frank of 38.350 frank, naargelang het een andere gerechtigde op een rustpensioen van gewoon zeeman, lager officier of hoger officier betreft.


Art. 2.

FR   NL   [Affichage pour impression]