d'application à partir du 01/04/2003
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen wordt verruimd

Art. 7.


Art. 8.
01/04/2003
  -31/12/2007
De bepalingen van Titel IV, Hoofdstuk II, Afdeling II, van het voormelde koninklijk besluit van 3 juli 1996, zijn van toepassing op de individuele mutaties van de rechthebbenden.

Afdeling IV - Bijdragen en bijdragebescheiden

Art. 9.

FR   NL   [Affichage pour impression]