Publié le 31/03/1967
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 16 maart 1967 tot opdracht aan de Dienst voor geneeskundige controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van zekere geneeskundige taken met het oog op de toepassing van de wets- en verordeningsbepalingen inzake sociale zekerheid en sociale voorzorg
Artikel 1.
01/01/1964 De geneesheren van de Dienst voor geneeskundige controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, aangewezen door Onze Minister van Sociale voorzorg, zijn bevoegd om:
01/01/1964 1°op verzoek van het Beheerscomité van de Hulp- en Voorzorgskas, de geneeskundige onderzoeken uit te voeren die noodzakelijk zijn tot het vaststellen van de graad van blijvende ongeschiktheid der slachtoffers van arbeidsongevallen en die voorzien zijn bij artikel 13bis van het besluit van de Regent van 19 oktober 1944 betreffende het verlenen van toelagen aan sommige categorieën van door arbeidsongevallen getroffenen;
01/01/1964 2°op verzoek van de hoofdgeneesheer-directeur van de Dienst der minder-validen van het Ministerie van Sociale voorzorg, de geneeskundige onderzoeken uit te voeren van de personen die het voordeel der tegemoetkoming aan de gebrekkigen en verminkten aanvragen, welke voorzien zijn bij artikel 2ter van het koninklijk besluit van 21 september 1933 waarbij de formaliteiten worden voorgeschreven te vervullen om de toelagen aan de gebrekkigen en verminkten te bekomen;
01/01/1964 3°advies uit te brengen over de ongeschiktheid tot werken van de kinderen bedoeld bij artikel 63 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders;
01/01/1964 4°advies uit te brengen over de ongeschiktheid tot werken van de kinderen bedoeld bij artikel 102 van het organiek koninklijk besluit van 22 december 1938 voorzien bij de wet van 10 juni 1937 houdende uitbreiding van de kinderbijslagen tot de werkgevers en tot de niet-loontrekkende arbeiders.


Art. 2.

FR   NL   [Affichage pour impression]