d'application partir du 01/12/1990
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 12 december 1990 houdende nadere organisatie van de controlecommissie en van de commissie van beroep opgericht bij artikel 142 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecordineerd op 14 juli 1994: Opgeheven bij: K.B. 18-5-04 - B.S. 18-6 - ed. 2.

Art. 4.


P Art. 5.
P 01/12/1990
  -14/02/2003
De secretaris roept bij aangetekende brief de betrokken verzorgingsverstrekker op alsmede de personen die, naar het verslag van de geneesheer-inspecteur, bij de zaak betrokken zijn en dienen gehoord te worden.
P 01/12/1990
  -14/02/2003
De oproeping gebeurt uiterlijk n maand vr de zittingsdatum en maakt melding van de ten laste gelegde feiten.
P 01/12/1990
  -14/02/2003
De verzorgingsverstrekker en de andere opgeroepen personen kunnen op de zetel van de afdeling inzage nemen van het dossier vanaf de vijftiende dag vr de zitting en hun eventuele besluiten en stukken neerleggen.

Art. 6.

FR   NL   [Affichage pour impression]