Publié le 25/12/1980
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 12 december 1980 tot toekenning van een speciale vergoeding in 1980 aan de invalide zeelieden ter koopvaardij
Artikel 1.
25/12/1980 Een vergoeding van 800 frank wordt toegekend in 1980, ten laste van de ziekte- en invaliditeitsverzekering der zeelieden ter koopvaardij, sector uitkeringen, aan de verzekerde zeelieden aan wie de in artikel 93, van het koninklijk besluit van 24 oktober 1936 houdende wijziging en samenordening van de statuten van de Hulp- en voorzorgkas voor zeevarenden onder Belgische Vlag, bedoelde invaliditeitsvergoeding wordt uitbetaald en van wie de arbeidsongeschiktheid is ingegaan vóór 1 januari 1979. Deze vergoeding wordt op 1.000 frank gebracht voor de invaliden die personen ten laste hebben als bedoeld in artikel 81 van het voornoemd koninklijk besluit van 24 oktober 1936.
25/12/1980 Deze vergoeding wordt uitbetaald samen met de uitkeringen verschuldigd voor de maand december 1980 en mag niet meer bedragen dan het bedrag van de uitkeringen verschuldigd voor de maand oktober 1980.
25/12/1980 Deze vergoedingen zijn ten laste van de Staat.


Art. 2.

FR   NL   [Affichage pour impression]