Publié le 16/10/2017
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 84.


Afdeling V.- Kenniscentrum arbeidsongeschiktheid
Art. 85.
01/01/2018 Bij de Dienst voor uitkeringen wordt een Kenniscentrum arbeidsongeschiktheid ingesteld dat tot taak heeft:
13/03/1998 op verzoek van het Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen, van de Geneeskundige Raad voor invaliditeit of op eigen initiatief, advies te verlenen over medische problemen aangaande de vaststelling van de arbeidsongeschiktheid;
13/03/1998 algemene medische richtlijnen en criteria voor te stellen om beter de evaluatieproblemen aangaande de arbeidsongeschiktheid op te vangen; deze richtlijnen en criteria worden daarna vastgesteld door de Geneeskundige Raad voor invaliditeit;
13/03/1998 aan de hand van statistische gegevens met betrekking tot de arbeidsongeschiktheid onderzoek te verrichten in verband met de werking van de uitkeringsverzekering en advies uit te brengen over problemen die hierbij rijzen;
01/01/2018 studies inzake de uitkeringsverzekering te laten uitvoeren, deze te coördineren en advies uit te brengen. De uitgaven die erop betrekking hebben, zijn ten laste van de begroting van de uitkeringsverzekering.
01/01/2018 De samenstelling en werkingsregelen van het Kenniscentrum arbeidsongeschiktheid worden door de Koning bepaald die eveneens de voorzitter en de leden ervan benoemt.


HOOFDSTUK II.- TOEPASSINGSSFEER

Art. 86.

FR   NL   [Affichage pour impression]