Publié le 27/10/1967
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 24 oktober 1967 houdende schorsing van de overgang naar een andere verzekeringsinstelling in het stelsel van verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging van de zelfstandigen
Artikel 1.
27/10/1967 De rechthebbenden bedoeld in artikel 2 van het koninklijk besluit van 30 juli 1964 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tot de zelfstandigen wordt verruimd, blijven tot 31 december 1968 ingeschreven bij de verzekeringsinstelling, waar zij op datum van de bekendmaking van dit besluit ingeschreven zijn.
27/10/1967 Anderzijds beletten de bepalingen van dit besluit niet dat de lopende aanvragen om mutatie uitwerking hebben, op voorwaarde dat het formulier van de aanvraag om mutatie, bij de verzekeringsinstelling, die de gerechtigde, bedoeld bij artikel 2, 1°, 3°, 4° en 5°, van evengenoemd koninklijk besluit van 30 juli 1964 wenst te verlaten, toegekomen is vóór de datum van de bekendmaking van dit besluit.


Art. 2.

FR   NL   [Affichage pour impression]