Publié le 18/07/1984
   

FR   NL  

Reglement van 22 mei 1984 tot uitvoering van artikel 54ter van het koninklijk besluit van 30 juli 1964 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tot de zelfstandigen wordt verruimd

Artikel 1.


Art. 2.
01/06/1984 De Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering kan afzien van de gedwongen tenuitvoerlegging ten laste van een schuldenaar, wanneer de waarde van de voor beslagneming vatbare goederen onvoldoende lijkt om de kosten, verbonden aan de voortzetting van de procedure, te dekken of kan afzien van de invordering wanneer het bedrag van de administratiekosten en de erelonen het in te vorderen bedrag van de bijdragen overtreft.

Art. 3.

FR   NL   [Affichage pour impression]