Publié le 20/06/2014
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 22 mei 2014 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité overeenkomsten kan sluiten met toepassing van artikel 56, § 2, eerste lid, 3°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor de medische tenlasteneming van personen die in bestaansonzekerheid leven, en in het bijzonder de personen zonder vaste verblijfplaats

Artikel 1.


Art. 2.
30/06/2014 De opvang en de tenlasteneming bedoeld in artikel 1 kunnen zowel betrekking hebben op rechthebbenden op de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging als op personen die geen rechthebbenden op de verplichte verzekering zijn. De overeenkomst beoogt ook de reïntegratie van het publiek waarop het systeem van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging is gericht.

Art. 3.

FR   NL   [Affichage pour impression]