Publié le 14/07/2021
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 7 mei 1991 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoedbare farmaceutische verstrekkingen

Art. 2.


Art. 2bis.
01/04/2010 De plafonds van het persoonlijk aandeel bedoeld in artikel 2, § 1, worden jaarlijks op 1 januari aangepast overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 8 december 1997 tot bepaling van de toepassingsmodaliteiten voor de indexering van de prestaties in de regeling van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging.
01/01/2003 De aangepaste waarden zijn afgerond op het dichtstbijzijnde tiende EUR.
01/01/2021 De koppeling aan het indexcijfer der consumptieprijzen zoals vermeld in het eerste lid wordt opgeschort voor het jaar 2000, het jaar 2001, het jaar 2009, het jaar 2020en het jaar 2021.

HOOFDSTUK II - PERSOONLIJK AANDEEL VAN DE NIET IN EEN ZIEKENHUIS OPGENOMEN RECHTHEBBENDEN IN DE KOSTEN VAN DE MAGISTRALE BEREIDINGEN EN DAARMEE GELIJKGESTELDE PRODUCTEN

Art. 3.

FR   NL   [Affichage pour impression]