d'application ā partir du 01/07/2007
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 7 mei 1991 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoedbare farmaceutische verstrekkingen

Art. 2bis.


HOOFDSTUK II - PERSOONLIJK AANDEEL VAN DE NIET IN EEN ZIEKENHUIS OPGENOMEN RECHTHEBBENDEN IN DE KOSTEN VAN DE MAGISTRALE BEREIDINGEN EN DAARMEE GELIJKGESTELDE PRODUCTEN
Art. 3.
01/01/2003 § 1. Overeenkomstig artikel 37, § 2, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wordt het persoonlijk aandeel van de niet in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden in de kosten van de vergoedbare magistrale bereidingen als volgt vastgesteld:
01/07/2006 het bedraagt 0 EUR voor de magistrale recepten bedoeld in artikel 23, tweede lid van het koninklijk besluit van 12 oktober 2004 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoet komt in de kosten van de magistrale bereidingen en daarmee gelijkgestelde producten.
01/07/2007 Opgeheven door : K.B. 11-5-2007 - B.S. 13-6 - Art. 1
01/01/2003 a) het bedraagt 0,27 EUR voor de in artikel 37, § 1 en § 19 van de bovengenoemde wet bedoelde rechthebbenden die recht hebben op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming;
01/01/2003 b) het bedraagt 0,96 EUR voor de andere rechthebbenden.
01/07/2006 Deze bedragen moeten worden geīnd per schijf, bedoeld in artikel 21, § 1, van het bovengenoemd koninklijk besluit van 12 oktober 2004 met dien verstande dat indien die schijf een hoeveelheid bevat die groter is dan de maximumhoeveelheid vermeld in de bij het bovengenoemd besluit gevoegde lijsten, de bedragen van 0,27 EUR of 0,96 EUR naargelang het geval moeten worden geīnd per schijf van de vermelde maximumhoeveelheid.
01/07/2006 Het bedraagt het dubbele van de waarde bedoeld in § 1, 2°, eerste lid, a), afgerond zoals voorzien onder artikel 3bis, voor de in artikel 25, § 2, tweede lid van vorenvermelde wet van 9 augustus 1963 bedoelde rechthebbenden en het dubbele van de waarde bedoeld in § 1, 2°, eerste lid, b) voor de andere rechthebbenden, welke bedragen per recept moeten worden geīnd voor de produkten die zijn vermeld in de bij vorenvermeld koninklijk besluit van 12 oktober 2004 gevoegde lijsten en als dusdanig worden afgeleverd, alsmede voor de topische bereidingen voor oftalmisch gebruik, inclusief het steriliseren.
01/01/2003 Als aan de maximumhoeveelheid die mag worden afgeleverd, een multiplicator is toegewezen in de bij vorenvermeld koninklijk besluit van 4 juli 1991 gevoegde lijsten, moeten die aandelen worden geīnd voor elke tranche van de maximumhoeveelheid die is afgeleverd.
01/01/2003 § 2. Indien de werkelijke kostprijs van het recept lager is dan de in de § 1 vermelde bedragen, stemt het persoonlijk aandeel van de rechthebbende overeen met de werkelijke kostprijs.
01/01/2003 § 3. Onder het dubbele van de waarde, waarvan sprake in de §§ 1, 3° en 2, (§ 2 werd opgeheven bij: K.B. 9-1-98 - B.S. 31-1) wordt verstaan het dubbele van de waarde verkregen na toepassing van artikel 3bis.


Art. 3bis.

FR   NL   [Affichage pour impression]