d'application à partir du 06/09/1994
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 143.


Art. 144.
06/09/1994
  -06/02/2000
§ 1. De controlecommissie bedoeld in artikel 142, § 1, is samengesteld uit een tweetalige voorzitter en een tweetalige plaatsvervangende voorzitter, gekozen uit de magistraten bij de rechtbanken van eerste aanleg en de arbeidsrechtbanken, met uitsluiting van de onderzoeksrechters en de leden van het Openbaar Ministerie en effectieve en plaatsvervangende leden, voor de helft Nederlandstaligen en de helft Franstaligen.
06/09/1994
  -06/02/2000
Deze leden zijn:
06/09/1994
  -06/02/2000
twee effectieve leden en twee plaatsvervangende leden gekozen uit de magistraten bij de rechtbanken van eerste aanleg, met uitsluiting van de onderzoeksrechters die zetelen en de leden van het Openbaar Ministerie, alsook uit de rechters die zetelen in de arbeidsrechtbanken;
06/09/1994
  -06/02/2000
twee effectieve leden en twee plaatsvervangende leden, geneesheren, aangeduid door de representatieve organisaties van het geneesherenkorps;
06/09/1994
  -06/02/2000
twee effectieve leden en twee plaatsvervangende leden, geneesheren, aangeduid door de verzekeringsinstellingen.
06/09/1994
  -06/02/2000
Per afdeling is zij tevens samengesteld uit:
06/09/1994
  -06/02/2000
een effectief en een plaatsvervangend lid, geneesheren uit de betrokken provincie, aangeduid door de representatieve organisaties van het geneesherenkorps;
06/09/1994
  -06/02/2000
een effectief en een plaatsvervangend lid, geneesheren, aangeduid door de verzekeringsinstellingen.
06/09/1994
  -06/02/2000
Elke afdeling mag beroep doen op deskundigen.
06/09/1994
  -06/02/2000
§ 2. De commissie van beroep bedoeld in artikel 142, § 2, is samengesteld uit een tweetalige voorzitter en een tweetalige plaatsvervangende voorzitter gekozen uit de magistraten bij de hoven van beroep en de arbeidshoven, met uitsluiting van het Openbaar Ministerie;
06/09/1994
  -06/02/2000
Zij is tevens samengesteld uit effectieve leden en plaatsvervangende leden, de helft zijnde Nederlandstaligen en de helft Franstaligen.
06/09/1994
  -06/02/2000
Deze leden zijn:
06/09/1994
  -06/02/2000
a) twee effectieve en twee plaatsvervangende leden gekozen uit de magistraten bij de hoven van beroep en de arbeidshoven, met uitsluiting van de leden van het Openbaar Ministerie;
06/09/1994
  -06/02/2000
b) vier effectieve en vier plaatsvervangende leden, geneesheren, aangeduid door de representatieve organisaties van het geneesherenkorps;
06/09/1994
  -06/02/2000
c) vier effectieve en vier plaatsvervangende leden, geneesheren, aangeduid door de verzekeringsinstellingen.
06/09/1994
  -06/02/2000
Alleen de leden-magistraten zijn stemgerechtigd.
06/09/1994
  -06/02/2000
De commissie van beroep mag zich laten bijstaan door deskundigen.
06/09/1994
  -06/02/2000
§ 3. De Koning kan de samenstelling van de controlecommissie en de commissie van beroep wijzigen door ze uit te breiden met twee effectieve leden en twee plaatsvervangende leden aangeduid door de representatieve organisaties van het geheel van de werknemers en het geheel van de werkgevers. Deze leden hebben enkel raadgevende stem.
06/09/1994
  -06/02/2000
§ 4. Als een of meer representatieve organisaties die in aanmerking komen voor de samenstelling van de commissies bedoeld in artikel 142, nalaat of nalaten haar of hun vertegenwoordigers ter benoeming voor te dragen of aan te wijzen nadat de Minister twee keer een verzoek tot voordracht of aanwijzing heeft geformuleerd en daartoe een termijn heeft opgelegd, wordt met de vertegenwoordigers waarin was voorzien om deel uit te maken van die organen, geen rekening gehouden bij het samenstellen van het orgaan of bij het nemen van de beslissingen.
06/09/1994
  -06/02/2000
Als de voorzitter van een van de in het vorige lid bedoelde commissies in twee opeenvolgende vergaderingen vaststelt dat het onmogelijk is te vergaderen wegens de afwezigheid van leden, worden die leden voor de samenstelling van het orgaan en het nemen van beslissingen niet meer in aanmerking genomen vanaf de derde vergadering die in hun afwezigheid is gehouden.

Art. 145.

FR   NL   [Affichage pour impression]