d'application à partir du 27/01/2007
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen wordt verruimd

Art. 32bis.


Art. 32ter.
P 01/04/2003
  -31/12/2007
Hebben recht op de in artikel 37octies van de vorenbedoelde gecoördineerde wet bedoelde maximumfactuur, de gezinnen waarvan ten minste één lid rechthebbende is op de in artikel 32, § 1, 1° tot en , bedoelde verhoogde tegemoetkoming of rechthebbende is op de verhoogde tegemoetkoming toegekend op grond van artikel 37, § 19, 1° tot 3° van de voornoemde wet.
P 27/01/2007
  -31/12/2007
Kan op dezelfde wijze de in het eerste lid bedoelde maximumfactuur genieten, het gezin waarvan ten minste één lid rechthebbende is op één van de tegemoetkomingen bedoeld in de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, en die daadwerkelijk de verhoogde verzekeringstegemoetkoming geniet. Wordt daar nochtans van uitgesloten, de rechthebbende op een integratietegemoetkoming, categorie 3, 4 en 5, bedoeld in artikel 6, § 2, 3°, 4° en 5°, van de vorenbedoelde wet van 27 februari 1987, waarvan de echtgenoot of de persoon met wie hij een gezin vormt over inkomens beschikt waarop de aftrek is toegepast, bedoeld in artikel 9ter, § 2 van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming.

Art. 32quater.

FR   NL   [Affichage pour impression]