d'application à partir du 10/01/2000
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 44.


Art. 45.
P 06/09/1994
  -06/09/2017
De Dienst voor geneeskundige verzorging zendt aan de in titel III, hoofdstuk V, afdeling I, B bedoelde personen de tekst van de goedgekeurde overeenkomsten welke op hen betrekking hebben en verzoekt hen om individuele toetreding. Van die individuele toetredingen wordt aan de in artikel 26 bedoelde Commissies kennis gegeven, hetzij rechtstreeks, hetzij via de belanghebbende beroepsverenigingen.
P 10/01/2000
  -06/09/2017
De bandagist of de orthopedist die zijn beroep uitoefent in een onderneming waarvan hij niet het hoofd is, moet evenwel, om tot de overeenkomst te kunnen toetreden en voor zover dat in die overeenkomst uitdrukkelijk is bepaald, een machtiging van het hoofd van die onderneming bijwege waarbij hem de toestemming wordt gegeven om de verbintenissen aan te gaan die in de voormelde overeenkomst zijn vastgesteld. Die toestemming is slechts geldig indien zij betrekking heeft op alle zorgverleners van de onderneming die gerechtigd zijn om tot de overeenkomst toe te treden.

C. Overeenkomsten met de verplegingsinrichtingen

Art. 46.

FR   NL   [Affichage pour impression]