d'application ą partir du 17/11/1998
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 56bis.


Afdeling VII.- Verstrekkingen van klinische biologie voor in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden
Art. 57.
30/04/1997
  -28/12/2009
§ 1. De tegemoetkoming voor de verstrekkingen inzake klinische biologie zoals ze door de Koning nader worden omschreven, wordt voor de in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden per ziekenhuis vastgesteld op basis ofwel van een forfait dat per verpleegdag wordt betaald ofwel van een forfait per opneming, ofwel van die twee forfaits.
06/09/1994
  -28/12/2009
De Koning kan evenwel bepalen dat de verstrekkingen waarop het forfait van toepassing is slechts voor een door Hem nader te bepalen gedeelte door het forfait worden vergoed.
30/04/1997
  -28/12/2009
De forfaits worden vastgesteld per ziekenhuis door de begroting van de financiėle middelen die aan het ziekenhuis is toegekend voor het dagforfait en/of het forfait per opneming voor de in het eerste lid bedoelde verstrekkingen te delen door respectievelijk een aantal verpleegdagen en een aantal opnemingen dat voor het betrokken jaar door het ziekenhuis werd verricht.
P 30/04/1997
  -15/02/1999
§ 2. De Nationale commissie geneesheren-ziekenfondsen stelt in een akkoord bekrachtigd bij koninklijk besluit na goedkeuring door de Algemene raad in het kader van zijn bevoegdheid inzake begroting en oriėnteringen van het algemeen beleid en door de Minister, de nadere regelen vast die gelden voor de berekening van de in § 1 bedoelde forfaits. Zo bepaalt de Commissie onder meer:
06/09/1994
  -28/12/2009
a) de periode waarvoor het budget geldt, indien het minder dan één jaar bedraagt;
06/09/1994
  -28/12/2009
b) de criteria en modaliteiten voor de berekening van het budget;
06/09/1994
  -28/12/2009
c) de parameters volgens welke het budget per ziekenhuis kan worden vastgesteld rekening houdend met het budget van financiėle middelen voor het ganse Rijk voor verstrekkingen van klinische biologie voor in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden, zoals bedoeld in artikel 59;
30/04/1997
  -28/12/2009
d) de regels voor de vaststelling van het aantal dagen en van het aantal opnemingen, bedoeld in § 1, laatste lid.
P 02/01/1996
  -15/02/1999
Ingeval het akkoord niet wordt goedgekeurd door zowel de Algemene raad als de Minister, dan wordt de procedure voorzien in § 3 toegepast.
17/11/1998
  -09/01/2000
§ 3. Wanneer de Nationale commissie geneesheren-ziekenfondsen voor een jaarlijks door de Minister te bepalen datum geen akkoord heeft kunnen sluiten of indien het gesloten akkoord het niet toelaat binnen de perken van het budget van financiėle middelen voor het ganse Rijk voor verstrekkingen van klinische biologie voor in een ziekenhuis opgenomen patiėnten, zoals bedoeld in artikel 59, te blijven, kan de Minister zelf een voorstel formuleren dat hij dan voor advies toestuurt aan de representatieve beroepsorganisaties van geneesheren en aan de verzekeringsinstellingen.
06/09/1994
  -09/01/2000
Deze adviezen moeten bij de Minister toekomen binnen een termijn van vijftien vrije dagen.
06/09/1994
  -09/01/2000
Na afloop van deze termijn stelt de Koning, bij een in Ministerraad overlegd besluit, een regeling vast, nadat de Ministerraad van de in het vorige lid bedoelde adviezen kennis heeft genomen.
30/04/1997
  -28/12/2009
§ 4. Het of de in § 1 bedoelde forfait of forfaits wordt door de verzekeringsinstellingen uitbetaald aan de dienst die de centrale inning van de honoraria doet.
30/04/1997
  -28/12/2009
§ 5. De toekenning van het of de in § 1 bedoelde forfait of forfaits verhindert voor de verstrekkingen die door het forfait worden vergoed, elke bijzondere tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in de kosten van de afzonderlijke verstrekkingen voor de in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden gedurende hun opname in een ziekenhuis, alsmede van de verstrekkingen verricht tijdens een door de Koning nader te bepalen periode voor en na hun opname in een ziekenhuis behalve voor het gedeelte dat overeenkomstig § 1, tweede lid, niet door het forfait of de forfaits wordt vergoed.
30/04/1997
  -28/12/2009
Tenzij de verstrekkingen van klinische biologie voor in een ziekenhuis opgenomen patiėnten gedeeltelijk worden vergoed op basis van een forfaitair honorarium of van forfaitaire honoraria, dienen, voor de verstrekkingen vergoed door het forfait, geen getuigschriften zoals bedoeld in artikel 53 te worden afgeleverd.
06/09/1994
  -28/12/2009
Alvorens de in het eerste lid bedoelde periode wordt bepaald, wordt terzake door de Minister het advies ingewonnen van de Technische geneeskundige raad; deze beschikt over 45 dagen om zijn advies te verstrekken.
30/04/1997
  -28/12/2009
§ 6. Voor de verstrekkingen die door het of de in § 1 bedoelde forfait of forfaits worden vergoed mogen geen bedragen ten laste van de rechthebbenden worden gelegd.


Art. 58.

FR   NL   [Affichage pour impression]