Publié le 26/06/2009
   

FR   NL  

Besluitwet van 7 februari 1945 betreffende de maatschappelijke veiligheid van de zeelieden ter koopvaardij

Art. 4.


Art. 5.
01/01/2009 De Hulp- en voorzorgskas is een openbare instelling, onderworpen aan de bij de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut bepaalde regelen voor de instellingen opgesomd in artikel 1, littera D, van genoemde wet.
01/01/2009 De Koning stelt haar statuten vast en regelt haar inrichting en werking.
01/07/2009 Alle betwistingen met betrekking tot de toepassing van deze besluitwet en de ter uitvoering daarvan uitgevaardigde voorschriften behoren tot de bevoegdheid van de arbeidsrechtbank.
01/07/2009 De bestreden administratieve beslissingen moeten op straffe van verval, binnen drie maanden na de kennisgeving ervan aan de bevoegde arbeidsrechtbank voorgelegd worden.
01/01/2009 De vordering, ingeleid voor de arbeidsrechtbank, werkt niet schorsend.

Art. 6.

FR   NL   [Affichage pour impression]