Publié le 20/06/2014
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 22 mei 2014 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité overeenkomsten kan sluiten met toepassing van artikel 56, § 2, eerste lid, 3°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor de medische tenlasteneming van personen die in bestaansonzekerheid leven, en in het bijzonder de personen zonder vaste verblijfplaats

Art. 7.


Art. 8.
30/06/2014 § 1. De aanvragen tot het sluiten van overeenkomsten zoals bedoeld in dit besluit moeten met een ter post aangetekende brief aan de leidend ambtenaar van de Dienst voor Geneeskundige Verzorging, RIZIV, Tervurenlaan 211, 1150 Brussel, worden verstuurd binnen de twee maanden na het van kracht worden van dit besluit.
30/06/2014 De aanvragen omvatten een volledige beschrijving van het globale project en moeten meer bepaald aantonen dat ze aan de bepalingen van dit besluit voldoen. De aanvragen moeten ook aantonen :
30/06/2014 ) dat de rechtspersoon ervaring heeft in de urgentieopvang van een publiek dat in bestaansonzekerheid leeft;
30/06/2014 ) dat het project beoogt om 24 uur op 24 en 365 dagen per jaar een opvang en een tenlasteneming te organiseren voor het publiek bedoeld in artikel 4;
30/06/2014 ) dat de rechtspersoon over een structuur beschikt die bestaat uit een multidisciplinair team dat verplicht minstens één arts, één kinesitherapeut en één verpleegkundige omvat;
30/06/2014 ) dat de rechtspersoon de logistiek biedt die gekoppeld is aan dat type van opvangstructuur (restaurant, wasserij, opvang);
30/06/2014 ) er in de organisatie van een medische comité bedoeld in artikel 7 wordt voorzien.

Art. 9.

FR   NL   [Affichage pour impression]