Publié le 03/05/1972
   

FR   NL  

Verordening van 17 januari 1972 tot uitvoering van artikel 41, 9°, van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid ten voordele van de zelfstandigen

Art. 16.


Art. 17.
01/01/1990 De staten met de aanvaarde uitgaven worden in drievoud aan de verzekeringsinstelling gezonden, samen met de lijst waarop de niet aanvaarde bedragen en de reden van afwijzing zijn vermeld.
01/01/1990 Eén exemplaar van de staat met de aanvaarde uitgaven moet binnen dertig dagen aan de Dienst voor uitkeringen worden teruggezonden. Dat exemplaar moet worden ondertekend en gedateerd door een aangestelde of gemandateerde die verantwoordelijk is op de trap van de verzekeringsinstelling waarop die bescheiden betrekking hebben. De handtekening moet worden voorafgegaan van de vermelding "naar waarheid opgemaakt" en moet worden gevolgd door de leesbare vermelding van de naam.
01/01/1990 De goedgekeurde staat dient als uitgavenstaat.
01/01/1990 De verzekeringsinstelling kan na de kennisgeving haar bezwaren tegen die afwijzing laten gelden en de gegrondheid van de uitgaven bewijzen.

Afdeling IIbis - Staten betreffende de moederschapsuitkering

Art. 17bis.

FR   NL   [Affichage pour impression]