Publié le 28/04/1984
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 12 april 1984 betreffende het beheer van de financiële middelen van de ziekte- en invaliditeitsverzekering door de verzekeringsinstellingen en betreffende de vermeerderng van de administratiekosten van de verzekeringsinstellingen met een percentage van de met toepassing van artikel 136, § 2, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, terugevorderde sommen

Art. 2.


Art. 3.
01/01/1993 Het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering verdeelt het saldo van de interesten bedoeld in artikel 121, eerste lid, 13°, van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen onder de takken geneeskundige verzorging en uitkeringen van de algemene regeling en van de regeling voor de zelfstandigen, evenredig aan hun ontvangsten betreffende het vorige boekjaar.

Art. 4.

FR   NL   [Affichage pour impression]