d'application à partir du 01/12/1997
   

FR   NL  

Verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, § 1, 5° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 27.


Art. 28.
01/12/1997
  -31/12/2002
Voor de gerechtigde die is tewerkgesteld krachtens een arbeidsovereenkomst voor uitvoering van tijdelijke arbeid, wordt het gederfde loon berekend zoals bepaald in de artikelen 23, 25 of 27, naargelang hij respectievelijk voltijds, deeltijds of als uitzendkracht is tewerkgesteld.

Art. 29.

FR   NL   [Affichage pour impression]