Publié le 18/05/2018
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 8 mei 2018 tot vaststelling en uitkering van de bedragen van de vergoedingen voor de invoering van de functieklassificatie die is voorzien in het sociaal akkoord dat betrekking heeft op de federale gezondheidssector en dat op 25 oktober 2017 door de federale regering werd gesloten met de betrokken representatieve organisaties van de werkgevers en werknemers

Art. 4.


Art. 5.
28/05/2018 Het in artikel 1, c), bedoelde bedrag van 15.000.000 EUR kan door het Fonds als buffer worden aangewend onder de volgende modaliteiten:
28/05/2018 a) indien uit de rapportering van de invoering van sectorale functieklassificatie zoals die is afgesproken in een collectieve arbeidsovereenkomst blijkt dat het in het sociaal akkoord van 25 oktober 2017 ter beschikking gestelde budget afwijkt van de globale kost, zal het verschil aangerekend worden op deze buffer:
28/05/2018 i. indien de globale kost ter beschikking gestelde budget overschrijdt, zal het hierdoor gecreëerde tekort vanuit de buffer vergoed worden aan de werkgevers, teneinde de onderfinanciering te compenseren;
28/05/2018 ii. indien de globale kost lager of gelijk is dan/aan het ter beschikking gestelde budget, zal het eventueel resterende bedrag aangewend worden voor de volgende fase(n) van de implementatie, echter zonder de structurele bedragen zoals voorzien in het sociaal akkoord van 25 oktober 2017 te overschrijden.
28/05/2018 b) In geval van aanwending van deze buffer maakt het Fonds hierover binnen de 60 dagen een verslag over aan het RIZIV en vermeldt het daarbij welke maatregelen zijn genomen om de uitgaven te beperken tot de ter beschikking gestelde bedragen.

HOOFDSTUK 2. - Vaststelling en bestemming van de bedragen vanaf 2018

Art. 6.

FR   NL   [Affichage pour impression]