Publié le 21/11/2008
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 12 november 2008 tot uitvoering van artikel 57, § 2, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, betreffende de berekeningsregels voor de per verpleegdag betaalde forfaitaire honoraria inzake klinische biologie

Art. 3.


Art. 4.
01/01/2009 Op grond van de in artikel 3 vastgestelde globale begroting worden partiële begrotingen vastgelegd welke verdeeld worden op basis van de volgende parameters:
01/01/2009 Voor het dienstjaar 2009 wordt 4,245 miljoen EUR van de globale begroting toegekend aan de psychiatrische ziekenhuizen. Dit bedrag wordt jaarlijks verhoogd met 5 pct.;
01/01/2009 Voor het dienstjaar 2009 wordt 2,850 miljoen EUR van de globale begroting toegekend aan de categorale ziekenhuizen. Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast aan de evolutie van het globaal budget klinische biologie;
01/01/2009 40 pct. van de globale begroting, verminder met de partiële begrotingen vermeld in 1° en 2°, wordt verdeeld op basis van de pathologiegegevens, waarvan een gedeelte wordt afgezonderd op basis van de geobserveerde uitgaven per dienstengroep inzake klinische biologie voor de in artikel 5, § 1, vermelde ziekenhuizen en diensten waarvoor de methode die in bijlage is beschreven, niet van toepassing is;
01/01/2009 40 pct. van de globale begroting, verminderd met de partiële begrotingen vermeld in 1° en 2°, wordt verdeeld op basis van de nationale gemiddelde uitgaven per dag en per dienst;
01/01/2009 10 pct. van de globale begroting, verminderd met de partiële begrotingen vermeld in 1° en 2°, wordt verdeeld op basis van het aantal bedden voor intensieve zorgen;
01/01/2009 10 pct. van de globale begroting, verminderd met de partiële begrotingen vermeld in 1° en 2°, wordt verdeeld op basis van de permanente fysische aanwezigheid van minstens één medisch laboratoriumtechnoloog in het erkend ziekenhuislaboratorium.
01/01/2009 De patriële begrotingen vermeld onder 1° en 2° worden verdeeld voor de helft op basis van de nationale gemiddelde uitgaven per dag en per dienst zoals bepaald in artikel 5, § 2, en voor de helft proportioneel aan de geobserveerde uitgaven inzake klinische biologie.

Art. 5.

FR   NL   [Affichage pour impression]